• banner_v2 simplified Chinese 1
  • banner_v2 simplified Chinese 2
  • banner_v2 simplified Chinese 3
  • banner_v2 simplified Chinese 4


everything disc

 

 

此视频介绍Everything DiSC®,透视如何在工作场所中不同人士的Everything DiSC®风格的行为倾向及探索模式,

令你在职场更深层了解自己优势与盲点(SELF),识别他人风格 (OTHERS) 及根据不同情境要求进行有意识的调整 (SITUATION),轻松地提升个人及团队工作效能

 

最新消息

回到最顶